Zorgbeleid

Visie op het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid

Het volledige schoolteam engageert zich om samen te werken op het terrein van het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid. De verantwoordelijkheid en – het opbouwen van – deskundigheid hieromtrent wordt door alle teamleden gedeeld.

Het zorgbeleid is een onderdeel van het dagelijks onderwijs- en opvoedingsgebeuren, waarbij we aandacht hebben voor:

 • het begeleiden bij leerhindernissen.
 • het bevorderen en bewaken van het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen.
 • het gepast omgaan met signalen van, en verschillen tussen leerlingen.
 • elke vorm van discriminatie en sociale scheiding. We willen in onze school een zorgbrede werking ontwikkelen die ten goede komt aan alle leerlingen. Onze school is ook aangesloten bij het LOP Bilzen (Lokaal OverlegPlatform) dat via verschillende acties streeft naar een onderwijs zonder discriminatie en naar optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen in de Bilzerse basisscholen.
 • het nastreven en systematisch evalueren van de samenwerking met het CLB en andere externe partners (logopedisten, kinesisten, psychologen, …).

Het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid streeft naar een goede afstemming tussen het pedagogisch-didactisch aanbod en de behoeften van alle leerlingen.

Ons zorgbeleid schenkt aandacht aan de volgende componenten:

 1. preventie en remediëring van de ontwikkelings- en leerachterstanden;
 2. taalvaardigheid;
 3. socio-emotionele ontwikkeling;
 4. bevorderen van de ouderbetrokkenheid via bv. oudercontacten;
 5. doorstroming en oriëntering bv. op het 6de leerjaar;

Het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid wordt gevoerd op drie niveaus:

 1. begeleiding van de leerlingen;
 2. ondersteunen van het handelen van de leerkrachten;
 3. zorginitiatieven op het niveau van de school en van de scholengemeenschap.

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders, externe hulpverleners en deskundigen.

De school organiseert regelmatig overleg (personeelsvergaderingen, MDO’s, …) waarbij de pedagogisch-didactische knelpunten bespreekbaar worden gemaakt. Er is een constant streven naar een gelijkgerichte aanpak binnen de 3 vestigingen van onze school.

Aanvullend aan dit intern overleg is er de samenwerking met externe partners:

 • Het betrekken van en het bevorderen van de communicatie met de ouders krijgen binnen deze globale zorgaanpak specifiek aandacht: via oudercontacten, Smartschool, infoavonden, …
 • Naast praktische ondersteuning vormt de ouderraad (Martenslinde) en het oudercomité (Munsterbilzen en Hoelbeek) ook een kanaal waar ouders terecht kunnen met vragen, opmerkingen en ideeën.
 • Contacten met CLB en andere deskundigen worden regelmatig georganiseerd.

Het gebruik van het leerlingvolgsysteem binnen Smartschool zorgt ervoor dat de groei van elk kind binnen alle domeinen tijdens de hele schoolloopbaan duidelijk in kaart wordt gebracht. We zorgen hiermee voor een continue ontwikkelingslijn op onze school.

Op regelmatige tijdstippen voert het team een zelfevaluatie uit van het zorgbeleid en worden eventuele bijsturingen gedaan.

In het nascholingsplan wordt ruimte gecreëerd om de deskundigheid van de teamleden inzake de zorgaanpak te verhogen.

De zorgcoördinatoren van de 3 vestigingen komen maandelijkse samen in het kernteam zorg.

Ondersteunen van het handelen van leerkrachten

De leerkracht blijft in de eerste plaats verantwoordelijk voor de leerlingengroep die hem of haar wordt toevertrouwd. Deze leerkracht dient te beschikken over de basisvaardigheden om leerlingen met socio-emotionele en / of leerproblemen in zijn of haar groep te signaleren en te begeleiden.

Bij het beantwoorden van vragen en / of het oplossen van problemen zullen de leerkracht en de zorgcoördinator (en de directie) hun deskundigheid bundelen op een (al dan niet informeel) overlegmoment. Vanuit deze gedeelde deskundigheid kunnen zij specifieke oplossingen zoeken en gerichte acties ondernemen.

Collegiale ondersteuning blijft niet beperkt tot een samenwerking tussen leerkracht en zorgcoördinator, ook de andere leden van het team delen hun deskundigheid met de collega’s.

Op deze wijze streven we naar een professionele leeromgeving waarbij respect voor iedereen centraal staat.

Het begeleiden van leerlingen

Samen met de ondersteuning van leerkrachten en de coördinatie van het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid samen met de directie wordt ervoor gezorgd dat alle leerlingen de extra ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Deze begeleiding kan individueel of in groep gebeuren en vindt zoveel mogelijk in de klas plaats. Daar waar begeleiding in de klas niet volstaat, kan het kind individueel begeleid worden buiten de klasomgeving. Dit wil zeggen dat wanneer het gestelde probleem de draagkracht van de klasleerkracht overstijgt, de zorg via gerichte interventies wordt overgenomen (eventueel na overleg met CLB of externen).

De klemtoon wordt zoveel mogelijk gelegd op preventief onderwijs in de klas. Remediërend begeleiden van leerlingen komt pas wanneer preventie onvoldoende is gebleken.

Het team zal al het mogelijke in het werk stellen om het welbevinden en de betrokkenheid van alle leerlingen te versterken.

Externe hulp (CLB, specialisten, …) wordt aangewend in overleg met de ouders wanneer het team een probleem onvoldoende of niet kan oplossen.

Besluit

Onze school wil een goed zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid voeren voor alle leerlingen, dit op een gestructureerde wijze zodat elke leerling zijn of haar totale persoonlijkheid kan ontwikkelen met duidelijke aandacht voor een positief zelfbeeld, de intrinsieke motivatie van de leerling, zijn of haar talenten en het ontwikkelen van zelfinitiatief.

Laatste aanpassing: 19/09/17