Zorgbeleid

Visie op het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid

Onze schoolteams engageren zich om samen te werken op het terrein van het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid. De verantwoordelijkheid en – het opbouwen van – deskundigheid hieromtrent wordt door alle teamleden gedeeld.

Het zorgbeleid is een onderdeel van het dagelijks onderwijs- en opvoedingsgebeuren, waarbij we aandacht hebben voor:

 • het begeleiden bij leerhindernissen;
 • het bevorderen en bewaken van het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen;
 • het nastreven en systematisch evalueren van de samenwerking met het CLB en andere externe partners (logopedisten, kinesisten, psychologen, …).

Het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid streeft naar een goede afstemming tussen het pedagogisch-didactisch aanbod en de behoeften van alle leerlingen.

Ons zorgbeleid schenkt aandacht aan de volgende componenten:

 1. preventie en remediëring van de ontwikkelings- en leerachterstanden;
 2. taalvaardigheid bv. bij anderstalige nieuwkomers;
 3. socio-emotionele ontwikkeling;
 4. bevorderen van de ouderbetrokkenheid via bv. oudercontacten;
 5. doorstroming en oriëntering in het 6de leerjaar bv. via de BaSO-fiche.

Het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid wordt gevoerd op drie niveaus:

 1. begeleiding van de leerlingen;
 2. ondersteunen van het handelen van de leerkrachten;
 3. zorginitiatieven op het niveau van de school (en van de scholengemeenschap).

De school organiseert regelmatig intern overleg (personeelsvergaderingen, MDO’s, …) waarbij de pedagogisch-didactische knelpunten worden besproken.

Aanvullend aan dit intern overleg is er de samenwerking met externe partners:

 • Het betrekken van en het bevorderen van de communicatie met de ouders krijgen binnen deze globale zorgaanpak specifiek aandacht: via oudercontacten, Smartschool, infoavonden, …
 • Naast praktische ondersteuning vormt de ouderraad (Martenslinde) en het oudercomité (Munsterbilzen en Hoelbeek) ook een kanaal waar ouders terecht kunnen met (algemene) vragen, opmerkingen en ideeën.
 • Contacten met CLB en andere deskundigen worden regelmatig georganiseerd.

Het gebruik van het leerlingvolgsysteem binnen Smartschool zorgt ervoor dat de groei van elk kind tijdens de hele schoolloopbaan duidelijk in kaart wordt gebracht.

Op regelmatige tijdstippen voert het team een zelfevaluatie uit van het zorgbeleid en worden eventuele bijsturingen gedaan.

In het nascholingsplan wordt ruimte gecreëerd om de deskundigheid van de teamleden inzake de zorgaanpak te verhogen.

De zorgcoördinatoren van de 3 vestigingen komen regelmatig samen in het kernteam zorg.

Zorgcontinuüm

Het zorgcontinuüm beschrijft hoe de zorg in onze scholen wordt gestructureerd.

Het bestaat uit vier fasen:

 • brede basiszorg
 • verhoogde zorg
 • uitbreiding van zorg
 • overstap naar school op maat.

Het begeleiden van leerlingen

Er wordt gezorgd dat alle leerlingen de (extra) ondersteuning krijgen die ze nodig hebben (= fase 0 en 1 in het zorgcontinuüm).

Deze begeleiding kan individueel of in groep gebeuren. Daar waar begeleiding in de klas niet volstaat, kan het kind individueel of in groep begeleid worden buiten de klasomgeving. Dit wil zeggen dat wanneer het gestelde probleem de draagkracht van de klasleerkracht overstijgt, de zorg via gerichte interventies wordt overgenomen (eventueel na overleg met CLB of externen) (= fase 1 in het zorgcontinuüm).

Het team zal al het mogelijke in het werk stellen om het welbevinden en de betrokkenheid van alle leerlingen te versterken.

Externe hulp (CLB, specialisten, …) wordt aangewend in overleg met de ouders wanneer het team een probleem onvoldoende of niet kan oplossen (= fase 2 in het zorgcontinuüm).

Ondersteunen van het handelen van leerkrachten

De leerkracht blijft in de eerste plaats verantwoordelijk voor de leerlingengroep die hem of haar wordt toevertrouwd. Deze leerkracht dient te beschikken over de basisvaardigheden om leerlingen met socio-emotionele en / of leerproblemen in zijn of haar groep te signaleren en te begeleiden (= fase 0 in het zorgcontinuüm)

Bij het beantwoorden van vragen en / of het oplossen van problemen zullen de leerkracht en de zorgcoördinator (en de directie) hun deskundigheid bundelen op een (al dan niet informeel) overlegmoment. Vanuit deze gedeelde deskundigheid kunnen zij specifieke oplossingen zoeken en gerichte acties ondernemen (= fase 0 en 1 in het zorgcontinuüm)

Laatste aanpassing: 25/03/19