Schoolreglement

U kan ons schoolreglement hieronder downloaden.

→ Schoolreglement downloaden (versie 1.92, goedgekeurd door de gemeenteraad op 1/10/19)

Wijzigingen

 • Artikel 7, §1
  De maximumbijdrage per schooljaar voor een leerling in het lager onderwijs is €90 plaats van €85. Het overzicht van de verplichte bijdragen werd dan ook aangepast.
 • Artikel 7, §4
  De minder scherpe maximumfactuur (voor meerdaagse extra-murosactiviteiten zoals bv. de studiereis naar Amsterdam of de bosklas) bedraagt nu €440 in plaats van €435 voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs.
 • Artikel 22
  Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt, krijgt een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs. Naast deze verklaring heeft de leerling recht op een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift basisonderwijs niet werd toegekend, alsook aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan.
 • Artikel 26, §2
  Alle leerlingen van het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) die wegens ziekte langdurig of korte opeenvolgende periodes niet op school aanwezig kunnen zijn, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op 4 lestijden onderwijs aan huis per week, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beide.
 • Artikel 26, §3
  Bij een chronische ziekte kan het tijdelijk onderwijs aan huis ook gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze.
 • Artikel 26, §4 en §5
  Bij die aanvraag gaat een medisch attest waarop de arts attesteert dat de leerling niet of minder dan halftijds naar school kan gaan (bij langdurige afwezigheid wegens ziekte of ongeval) of waarop de arts-specialist attesteert dat de leerling lijdt aan een chronische ziekte, maar wel onderwijs mag krijgen.
  De aanvraag van de ouders en de medische vaststelling van de chronische ziekte door de arts-specialist moet niet bij elke afwezigheid of bij elke periode van 9 halve dagen afwezigheid opnieuw gebeuren, maar blijft geldig gedurende de volledige periode van de inschrijving van de leerling op de school.
  De school zal de ouders individueel op de hoogte brengen van het bestaan en de mogelijkheden van tijdelijk onderwijs aan huis, van zodra duidelijk is dat de leerling in aanmerking zal komen voor het tijdelijk onderwijs aan huis. Kleuters zijn nog niet leerplichtig, dit neemt niet weg dat ook de ouders van deze doelgroep geïnformeerd worden over tijdelijk onderwijs aan huis.
 • Artikel 30
  Personeelsleden van de school waar de leerling met een verslag of een gemotiveerd verslag ingeschreven is of de lessen volgt, hebben recht op inzage van het verslag of het gemotiveerde verslag uit het multidisciplinaire dossier van de leerling. Dat recht op inzage geldt ook voor de personeelsleden van de school voor buitengewoon onderwijs die in het kader van het ondersteuningsmodel instaan voor de begeleiding van de leerling met een verslag of een gemotiveerd verslag. Bij elke inzage wordt de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens toegepast.
 • Artikel 51
  In de scholen van Munsterbilzen, Hoelbeek en Martenslinde mogen de leerlingen van thuis enkel (spuit)water mee naar school nemen. Andere (fris)dranken zijn niet toegelaten.

Laatste aanpassing: 17/10/19