Schoolreglement

U kan ons schoolreglement hieronder downloaden.

→ Schoolreglement downloaden (versie 1.9, goedgekeurd door de gemeenteraad op 4/07/17)

Wijzigingen

 • Artikel 4, punt 6
  Om in het lager onderwijs toegelaten te worden, moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar én ten minste het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 250 (was 220) halve dagen aanwezig zijn geweest.
 • Artikel 7, §4
  Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd worden. Dit gebeurt na overleg met de schoolraad. Deze bijdrage mag maximaal 425  (was 420) euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs.
  De bedragen van de meerdaagse extra-murosactiviteiten van het 5de en 6de leerjaar zijn verhoogd van 180 euro naar 200 euro.
 • Artikel 7, §5
  Het middagtoezicht in Munsterbilzen kost 0,30 euro per middag (was 0,25 euro).
 • Artikel 20: Beroepsprocedure tegen een tijdelijke uitsluiting
  Dit artikel is volledig verwijderd; tegen een tijdelijke uitsluiting is geen beroep mogelijk.
 • Hoofdstuk 10: Onderwijs aan huis
  Dit wordt: Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs (beter bekend als Bednet)
 • Artikel 30 is volledig nieuw.
 • Artikel 32
  Toegevoegd: De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een wettelijke of reglementaire bepaling of in het kader van een overeenkomst die de school afsluit met een verwerker voor leerplatformen, leerlingvolgsystemen, leerlingenadministratie e.d.m.
 • Artikel 33
  Toegevoegd: Voor de publicatie van zowel geposeerde (gerichte) als niet-geposeerde, spontane afbeeldingen van leerlingen wordt aan de ouders expliciet een schriftelijke toestemming gevraagd.
 • Artikel 37
  Toegevoegd: De ouders kunnen de keuze van levensbeschouwelijk vak wijzigen. Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken vraagt in de school een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt het vóór 30 juni van het lopende schooljaar aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het volgende schooljaar.
 • Artikel 38
  Het toedienen van medicijnen kan enkel met een schriftelijke verklaring van de ouders.
 • Artikel 44
  • Munsterbilzen: In de eetzaal mag er niet gebabbeld worden tijdens het eten
  • Hoelbeek: Tijdens de voormiddagspeeltijd is enkel fruit of groente toegelaten als tussendoortje voor de kleuters

Laatste aanpassing: 24/05/18