Medische begeleiding

De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische maatregelen.

Algemene consulten

De leerlingen van de 2de kleuterklas en het 5de jaar lager onderwijs ondergaan een algemeen consult, waarop de algemene gezondheid, vaccinaties, groei en ontwikkeling en sensoriële toestand worden nagekeken en adviezen geformuleerd aan de leerling en zijn ouders. De algemene consulten gebeuren in het CLB.

Gerichte consulten

Bij leerlingen van het 1ste en het 3de jaar lager onderwijs worden gerichte consulten georganiseerd. Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van de gezondheid worden nagekeken. De onderzoeken worden in de school uitgevoerd.

Profylactische maatregelen en besmettelijke ziekten

Het CLB houdt toezicht op de vaccinaties van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor hun toestemming.

De huisarts, de ouders of de directeur hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij besmettelijke infectieziekten.

U neemt zo snel mogelijk contact op met het CLB of met de directie indien er thuis één van deze ziekten werd vastgesteld:

 • Bof (dikoor)
 • Buikgriep/ voedselinfecties
  (Dit wordt door de directeur aan het CLB gemeld vanaf 2 of meer gevallen binnen een week in een (klas)groep)
 • Buiktyfus
 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Hersenvliesontsteking (meningitis)
 • Infectie met EHEC
  (EnteroHemorragische Escherichia Coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)
 • Infectie met Shigella
  (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)
 • Kinderverlamming (polio)
 • Kinkhoest (pertussis)
 • Krentenbaard (impetigo)
 • Kroep (difterie)
 • Mazelen
 • Rode hond (rubella)
 • Roodvonk (scarlatina)
 • Schimmelinfecties
 • Schurft (scabiës)
 • Tuberculose
 • Windpokken (varicella, waterpokken)

Het is immers van belang dat de CLB-arts onmiddellijk kennis heeft van het vóórkomen van een van deze infectieziekten bij een leerling, een personeelslid of hun nauwe contacten. Dit kan via melding rechtstreeks door de ouders, door de behandelende arts of door de directie indien deze op de hoogte is gebracht. In overleg met de gezondheidsinspectie beslist de CLB-arts welke maatregelen getroffen moeten worden. Deze maatregelen dienen door de ouders en het personeel van de school te worden opgevolgd.

Laatste aanpassing: 27/03/15