Pedagogisch project

Fundamentele uitgangspunten

Hieronder worden principiële houdingen verstaan ten aanzien van mens en maatschappij: wat voor een mens, wat voor een maatschappij beogen wij met onze opvoeding en ons onderwijs.

Deze uitgangspunten kunnen samengevat worden in de tien punten uit het gemeenschappelijk pedagogisch project van het officieel gesubsidieerd onderwijs:

 1. Openheid
  De school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle leerplichtige jongeren, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.
 2. Verscheidenheid
  De school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid en wil waarden en overtuigingen, die in de gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren. Zij ziet dit als een verrijking voor de gehele schoolbevolking.
 3. Democratisch
  De school is het product van de fundamenteel democratische overtuiging, dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan.
 4. Socialisatie
  De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met het doel hen als volwaardige leden te laten deelnemen aan een democratische en pluralistische samenleving.
 5. Emancipatie
  De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door leerlingen mondig en weerbaar te maken.
 6. Totale persoon
  De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving als aan attitudevorming.
 7. Gelijke kansen
  De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door bewust te proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen.
 8. Medemens
  De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Zij stelt dat een gezonde leefomgeving het onvervreemdbare goed is van iedereen.
 9. Europees
  De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europese burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.
 10. Mensenrechten
  De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind en neemt er de verdediging van op. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.

Schoolvisie

De hierboven geformuleerde uitgangspunten zijn het kader waarbinnen we onderwijs en opvoedingsondersteuning bieden aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

We hebben getracht onze visie te concretiseren via een ‘metrokaart’.

Laatste aanpassing: 01/04/22