Openbare en neutrale school

Aangezien onze school tot het officieel gesubsidieerd onderwijs (meer bepaald het stedelijk basisonderwijs) behoort, zijn wij een ‘openbare of neutrale school’.

Volgens artikel 6bis van de Schoolpactwet van 29/05/59 zijn de scholen toegankelijk voor iedereen die van hun aanbod wil genieten. Dit artikel bepaalt dat een officiële school – zoals de onze – een open karakter heeft door open te staan voor alle leerlingen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen.

De gemeenteraad keurde op 20/12/16 de ‘Beginselverklaring neutraliteit stedelijke basisscholen’ goed. U kan de volledige beginselverklaring hier nalezen.

Godsdienst of levensbeschouwing in onze school

Officiële scholen moeten tot het einde van de leerplicht de keuze aanbieden tussen onderwijs in één van de erkende godsdiensten. De erkende godsdiensten in België zijn het katholicisme, de orthodoxe godsdienst, het anglicanisme, het protestantisme, het jodendom en de islam. Daarnaast biedt onze school ook niet-confessionele zedenleer aan, een vak dat niet op een godsdienst gebaseerd is.

Als u uw kind voor het eerst inschrijft bij ons op school, krijgt u van ons een formulier waar u de keuze kunt maken tussen een cursus in één van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer.

U kan als ouder de keuze wijzigen. Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken vraagt in de school een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt het vóór 30 juni van het lopende schooljaar aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het volgende schooljaar.

Laatste aanpassing: 08/06/17